Narzeczeni

Nowy cykl 10 katechez dla narzeczonych w 2017 r. rozpoczynamy: 9 stycznia 20 marca 25 września 2017r.  Narzeczonych zapraszamy do sali świętej Cecylii w poniedziałek o godz. 20:00.

Poradnia rodzinna czynna w poniedziałek w godz. 18:00 – 19:30.   Informacja i zapisy do poradni tylko w tym czasie pod nr tel 22 822 18 66.

 

INFORMACJE DLA NARZECZONYCH 
1. Miejscem załatwiania spraw przedślubnych jest parafia stałego lub tymczasowego zamieszkania narzeczonego lub narzeczonej.

2. Pierwsze spotkanie w kancelarii związane jest z rezerwacją terminu ślubu (…tzn. im wcześniej tym lepiej…). Następnie, najpóźniej na  trzy miesiące przed planowanym terminem ślubu, narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej. Przedstawiają: dowody osobiste i aktualne świadectwa chrztu świętego (z zaznaczeniem, że do ślubu kościelnego). Świadectwa powinny zawierać informacje dotyczące przyjęcia sakramentu bierzmowania. Wdowcy przedstawiają świadectwa zgonu zmarłego współmałżonka.

3. Duszpasterz przeprowadza rozmowę z narzeczonymi i sporządza protokół wg prawa kanonicznego. Celem rozmowy jest zbadanie, czy narzeczeni pragną zawrzeć małżeństwo zgodnie z nauką Kościoła, czy są stanu wolnego, czy nie zachodzą między nimi kanoniczne przeszkody do zawarcia małżeństwa oraz omawia się sprawy związane z przygotowaniem do małżeństwa.

4. Zawarcie ślubu kościelnego związane jest z zawarciem związku cywilnego ze względu na cywilne skutki małżeństwa. Zachęcamy do zawarcia małżeństwa w formie ślubu „konkordatowego”. W tym wypadku należy przed ślubem kościelnym przedstawić z USC tzw. zaświadczenie konkordatowe, które jest ważne sześć miesiący od daty wydania. Jeśli narzeczeni zawarli związek cywilny przed ślubem kościelnym to przedstawiają w kancelarii skrócony odpis aktu małżeństwa z USC.

5. Narzeczeni są zobowiązani do uczestnictwa w katechezie przedmałżeńskiej, która obejmuje w archidiecezji warszawskiej dziesięć spotkań oraz do trzech rozmów w parafialnej poradni rodzinnej. Otrzymują od swego duszpasterza indeksy, w których poświadcza się udział w poszczególnych spotkaniach oraz wizyty w poradni rodzinnej. Indeksy przedstawia się przed ślubem przy spisywaniu aktu zawarcia małżeństwa.

6. Przed zawarciem małżeństwa wygłasza się przez dwie niedziele zapowiedzi w parafiach zamieszkania narzeczonych. Prośbę o wygłoszenie zapowiedzi w innej parafii kieruje duszpasterz, który sporządził protokół przedślubny.

7. Katolicy, którzy nie przyjęli jeszcze sakramentu bierzmowania, powinni przystąpić do tego sakramentu przed zawarciem małżeństwa.

8. Sakrament małżeństwa wymaga od narzeczonych duchowego przygotowania i przyjęcia go w stanie łaski. Dlatego Kościół wzywa narzeczonych, żeby przystąpili do sakramentu pokuty dwukrotnie: zaraz po zgłoszeniu do protokołu przedślubnego i przed ślubem.

9. Ślub odbywa się z zasady w parafii, gdzie został spisany protokół przedślubny. W uzasadnionych przypadkach można zawrzeć małżeństwo w innym kościele parafialnym, po uzyskaniu od swego proboszcza zgody, zwanej licencją. Licencję wystawia się po ukończeniu katechez przedślubnych i wizytach w poradni rodzinnej oraz po wygłoszeniu zapowiedzi.

10. Akt zawarcia małżeństwa spisuje się w kancelarii parafii, w której odbędzie się ślub.
W tym celu narzeczeni, w uzgodnionym terminie, zgłaszają się do kancelarii i przedstawiają: zaświadczenie z USC do ślubu „konkordatowego” (3 egzemplarze) lub świadectwo zawartego już związku cywilnego oraz – gdy zawierają małżeństwo poza własną parafią – licencję z parafii, gdzie był sporządzony protokół przedślubny, a także, jeśli wcześniej tego nie uczynili, świadectwo ukończenia katechizacji przedmałżeńskiej. Podają również dane swoich świadków (imię i nazwisko, wiek, adres, zawód).

11. Zgodnie z powszechną praktyką, z okazji zawarcia małżeństwa składa się ofiarę pieniężną na rzecz Kościoła. W wypadku ślubu na podstawie licencji, czwarta część sumy przeznaczonej na ten cel przypada parafii, która licencję wystawia.

12. Praktykujący katolicy zawierają małżeństwo podczas Mszy świętej, jeśli pozwala na to organizacja liturgii w świątyni.  Wykonywanie zdjęć i filmowanie podczas ślubu przez uprawnione osoby, a także miejsce składania życzeń, należy uzgodnić z ks. proboszczem.

Galerie parafialne