Chrzest

Chrystus polecił swoim uczniom głosić Ewangelię i chrzcić wszystkie narody w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Sam przyjął chrzest od Jana w Jordanie, a gdy wychodził z wody, ujrzał rozwierające się niebo i Ducha jak gołębicę zstępującego na siebie. A z nieba odezwał się głos: Tyś jest mój Syn umiłowany.

Sakrament chrztu jest początkiem chrześcijańskiej egzystencji i włączeniem do wspólnoty Kościoła. Jest celebrowany jako obmycie wodą, któremu towarzyszy wyznanie wiary w Boga, działającego w historii zbawienia: jako Ojciec, który nas stworzył i podjął inicjatywę, aby nas zbawić; jako Syn, który nas odkupił, głosząc Ewangelię i ofiarując się dla nas na krzyżu; jako Duch Święty, który nas uświęca i prowadzi nasze życie chrześcijańskie do jego chwalebnej pełni.

W naturalnej symbolice woda uwalnia od brudu i jest konieczna do tego, by żyć. Znak obmycia wodą oznacza pogrzebanie osoby ochrzczonej w śmierci Chrystusa, z której powstaje ona przez zmartwychwstanie z Nim jako „nowe stworzenie” do życia według Ducha Świętego.

Imię, które otrzymujemy podczas chrztu ma przypominać, że jesteśmy dzieckiem Boga i świątynią Ducha Świętego, że uczestniczymy w społeczności świętych, aby przez zachowanie życia Bożego w sobie wrócić do domu Ojca.

„Chrzest jest najpiękniejszym i najwspanialszym darem Boga… Nazywamy go darem, łaską, zanurzeniem, namaszczeniem, oświeceniem, szatą niezniszczalności, obmyciem odradzającym, pieczęcią i wszystkim, co może być najcenniejsze. Darem – ponieważ jest udzielany tym, którzy nic nie przynoszą; łaską – ponieważ jest dawany nawet tym, którzy zawinili; zanurzeniem – ponieważ grzech zostaje pogrzebany w wodzie; namaszczeniem – ponieważ jest święty i królewski (a królów się namaszczało); oświeceniem – ponieważ jest jaśniejącym światłem; szatą – ponieważ zakrywa nasz wstyd; obmyciem – ponieważ oczyszcza; pieczęcią – ponieważ strzeże nas i jest znakiem panowania Boga” (Św. Grzegorz z Nazjanzu).

INFORMACJE DLA RODZICÓW DZIECKA

1. Chrzest dziecka powinien odbyć się w parafii zamieszkania rodziców.

2. Chrzest może zgłosić jedno z rodziców (najlepiej miesiąc wcześniej).

3. W kancelarii należy przedłożyć (najpóźniej dwa tygodnie przed datą chrztu):

 • akt urodzenia dziecka (z USC) ,
 • akt ślubu kościelnego rodziców,
 • dane rodziców chrzestnych (data urodzenia, zawód, adres zameldowania),

4.  Rodzice chrzestni przynoszą zaświadczenie z parafii zamieszkania, że mogą być rodzicami chrzestnymi.

5.  Chrzty odbywają się w I i III niedzielę miesiąca podczas Mszy św. o godzinie 13.00. Ewentualny inny 
       
termin chrztu należy uzgodnić z księdzem proboszczem. 

6.  Warunki potrzebne, aby pełnić funkcję rodziców chrzestnych:

 • ukończony 16 rok życia,
 • przyjęty sakrament bierzmowania,
 • przystąpienie do spowiedzi i komunii św.,
 • uczestnictwo w życiu Kościoła. 

7.  Nie może być chrzestną/chrzestnym:

 • kto nie przyjął sakramentu bierzmowania,
 • kto żyje w małżeństwie bez ślubu kościelnego,
 • obojętny religijnie,
 • prowadzący gorszący tryb życia.

8. Przed chrztem rodzice i chrzestni powinni uczestniczyć w katechezie przygotowującej liturgię chrztu, przystąpić
     do  sakramentu pokuty.

9. Na liturgię chrztu św. przychodzimy 15 minut przed wyznaczoną godziną do zakrystii (rodzice i chrzestni),
      aby uzupełnić pozostałe formalności.

10. Gdyby chrzest święty miał być z różnych przyczyn przełożony na inny termin, prosimy o tym poinformować parafię.

Galerie parafialne